Akhil Prantiya Gorkha Adhivashi Vikash Parishad candidate files nomination for Darjeeling Lok Sabha Seat

Akhil Prantiya Gorkha Adhivashi Vikash Parishad  candidate files nomination for Darjeeling  Lok Sabha Seat