गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले तराई पानी घट्टाको बैठकमा सम्बोधन गरे; भने लोक सभा ईलेक्सन जब होगा तब देखाजाएगा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *