हामीलाई अहिले पनि सेकेन्ड क्लास सिटिजन झै ब्यवहार गरिन्छ

2 weeks ago Pravin Thami 0

Pravin Thami

Pravin Thami is the Chief Cameraman and the Coordinator Darjeeling Region for ‘The Himalayan Beacon’.